Cảm tác Yoga trị liệu

Học tâm rộng mở, trí rõ ràng
Hành theo hướng dẫn, may ra thông
Trải bao cảm nhận, thân – tâm – trí
Nghiệm chân giá trị, mỗi bước hành
Ngộ theo chân lý, không chấp chước
Thiền trong mỗi thế, tĩnh, tĩnh, không
Định mình Định Thế, An trong thức
Người dẫn, người hành có tỉnh không?

Sunnie P

(Viết nhân dịp đọc cuốn đào tạo lý thuyết cơ bản của Yoga Khí tâm, phần những điều cần lưu ý của HLV và người học, 7 chữ cần suy ngẫm nằm ở đầu mỗi dòng)