Cảm tác Yoga trị liệu

Học tâm rộng mở, trí rõ ràng
Hành theo hướng dẫn, may ra thông
Trải bao cảm nhận, thân – tâm – trí
Nghiệm chân giá trị, mỗi bước hành
Ngộ theo chân lý, không chấp chước
Thiền trong mỗi thế, tĩnh, tĩnh, không
Định mình Định Thế, An trong thức
Linh hồn thuần khiết dẫn phúc lành.
Sunnie P

%d bloggers like this: