Có bao nhiêu đại dương?

Photo: https://oceanservice.noaa.gov/

1 Đại dương vĩ đại
71% Diện tích bề mặt trái đất
97% Lượng nước trên trái đất
5 Tên đại dương được nhận diện bởi ngăn cách & nối nhau bởi những eo biển (vùng nước hẹp), theo thứ tự từ lớn đến nhỏ: Thái Bình Dương – Pacific , Đại Tây Dương – Atlantic, Ấn Độ Dương – Indian, Nam Đại Dương – Southern (Antarctic), và Bắc Băng Dương – Arctic
Đại Dương là thành phần chính yếu cho bầu thủy quyển của Trái Đất (Earth’s hydrosphere) vì vậy không thể thiếu cho sự sống của Trái Đất. Hoạt động như một hồ chứa nhiệt khổng lồ, Đại dương ảnh hưởng đến khí hậu, thời tiết, chu trình carbon và vòng tuần hoàn nước.

  • Chu trình carbon là một cơ chế toàn cầu chịu trách nhiệm cho việc hấp thụ và giải phóng carbon dioxide vào khí quyển. Chúng ta đều biết sự hấp thụ carbon là quang hợp và thực vật chịu trách nhiệm cho phần này. Nhưng nay Ta đã biết đại dương đã góp phần lớn vào chu trình này.

  • Vòng tuần hoàn nước không có điểm bắt đầu nhưng chúng ta có thể bắt đầu từ các đại dương. Mặt Trời điều khiển vòng tuần hoàn nước bằng việc làm nóng nước trên những đại dương, làm bốc hơi nước vào trong không khí. Vòng tuần hoàn nước là sự tồn tại và vận động của nước trên mặt đất, trong lòng đất và trong bầu khí quyển của Trái Đất. Sự sống trên Trái Đất phụ thuộc vào Nó.