NATURE

There is a pleasure in the pathless woods — George Gordon Byron

There is a pleasure in the pathless woods,
There is a rapture on the lonely shore,
There is society, where none intrudes,
By the deep sea, and music in its roar:
I love not man the less, but Nature more,
From these our interviews, in which I steal
From all I may be, or have been before,
To mingle with the Universe, and feel
What I can ne’er express, yet cannot all conceal.

Có niềm vui ở mảnh rừng không lối
Niềm hân hoan trên bãi biển tịch liêu
Một xã hội không thể xâm lấn
Bởi âm nhạc rền vang từ biển sâu:
Tôi yêu Người không ít
nhưng đã trót yêu thiên nhiên quá nhiều,

PAL – SG 12092020

%d bloggers like this: