Some inspirational quotes

(Work in progress) Now I’ve 29 quotes

1*There can be no real Happiness until the Soul finds it’s Peace. (Không thể có Hạnh phúc thực sự cho đến khi Linh hồn hiểu rằng Linh hồn là Bình An.)

2*The intellect is the vessel that holds the knowledge of God. It is different from Mind. (Trí tuệ là chiếc bình kiến thức của Thượng Đế, nó khác với Tâm trí.)

3*You go ahead and sit back in your comfortable chair and you be the critic, you be the observer, while the brave one gets in the ring and engages and gets bloody and gets dirty and fails over and over and over again, but yet isn’t afraid and isn’t timid and lives life in a bold way. – Theodore Roosevelt

4*Patience teaches you to pace yourself (Điềm tĩnh dạy bạn cách đối diện với Chính mình)

5*It is not necessary to search for Peace. It is within. (Không cần thiết phải tìm kiếm Bình An, Bình An bên trong Bạn.)

6*Pythagoras said, “The oldest, shortest words, ‘Yes’ and ‘No’ are those which require the most thought.” (Pythagoras nói, “Từ cổ xưa nhất, ngắn nhất”, “Có” và “Không” là những từ đòi hỏi suy nghĩ nhiều nhất.)

7*There is great beauty in Simplicity. That which is simple is close to Truth. (Có vẻ đẹp vĩ đại trong Sự giản dị, đơn giản vì điều đó gần với Chân lý.)

8*Remembrances are often life’s lessons that were often forgotten – the search of SELF requires accurate memories of the SELF. You are a special person. (Tưởng nhớ là bài học trong cuộc sống thường bị lãng quên – tìm kiếm chính mình đòi hỏi phải có những tưởng nhớ chính xác về Chính mình. Hãy nhớ rằng Bạn là một linh hồn đặc biệt.)

9*To my mind the most interesting thing in art is the personality of the artist; and if that is singular, I am willing to excuse a thousand faults – W. Somerset Maugham, The Moon and Sixpence. (Đối với tôi điều lý thú nhất trong nghệ thuật là nhân cách của nghệ sỹ; và nếu nhân cách đó khác thường, tôi sẵn lòng tha thứ cả ngàn lỗi lầm. – Nguyễn Đình Đăng trích dịch)

10*Unless I develop Self-respect, I will remain under someone else’s foot.
(Tôi sẽ vẫn ở dưới chân kẻ khác, trừ phi Tôi phát triển lòng tự trọng.)

11* Before you point your finger of criticism at anyone else, see how much dirt you have under your fingernail. (Trước khi Em chỉ tay phê bình bất kỳ ai, hãy xem có bao nhiêu bụi bẩn bám dưới móng tay mình.)

12* Try to conquer greed NOW because “While man becomes old, his greed become youthful”. (Hãy chinh phục lòng tham NGAY đi, bởi “Khi Anh già đi thì cơn tham như trẻ lại)

13* If I make THIS MOMENT happy, it will increase my chances of having the next moment happy also. (Nếu Em làm cho khoảnh khắc này hạnh phúc thì nó sẽ giúp Em có thêm cơ hội hạnh phúc vào khoảnh khắc tiếp theo)

14* Is it possible to have unity in a nation when each one feels that he is better than his neighbour? (Có thể có sự đồng lòng trong một quốc gia không khi mỗi người trong đó cảm thấy rằng anh ấy tốt hơn hàng xóm của mình?)

15* Time is Life. Wasting time is wasting one’s life. (Thời gian là Cuộc đời. Lãng phí thời gian là lãng phí cuộc đời.)

16* If we get involved in fears about the future, we shall miss the chances that the present offers us. (Nếu các Em vướng vào nỗi sợ hãi về tương lai, các Em sẽ bỏ lỡ những cơ hội mà hiện tại trao cho mình.)

17* The more I read, the more I meditate; and the more I acquire, the more I am enabled to affirm that I know nothing.- Voltaire (Tôi càng đọc, tôi càng suy ngẫm; và tôi càng được nhiều, tôi càng có thể tin chắc mình không biết điều gì.)

18*“The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of all true art and science. He to whom the emotion is a stranger, who can no longer pause to wonder and stand wrapped in awe, is as good as dead —his eyes are closed. The insight into the mystery of life, coupled though it be with fear, has also given rise to religion. To know what is impenetrable to us really exists, manifesting itself as the highest wisdom and the most radiant beauty, which our dull faculties can comprehend only in their most primitive forms—this knowledge, this feeling is at the center of true religiousness.” ― Albert Einstein, Living Philosophies
Điều đẹp đẽ nhất mà chúng ta có thể trải nghiệm chính là sự huyền mật. Đó là suối nguồn của mọi nghệ thuật và khoa học chân chính. Người nào xa lạ với cảm xúc này, người nào không còn biết ngạc nhiên và ngất ngây trong niềm kinh ngạc thì xem như đã chết – đôi mắt anh ta đã bị khép kín mất rồi”. Cảm nhận sâu sắc về bí ẩn của cuộc sống cùng với sự sợ hãi làm nảy sinh tôn giáo. Để biết những gì bất khả xâm phạm liên quan tới tụi mình thực sự tồn tại, tự nó thể hiện như là trí tuệ cao nhất và sáng đẹp nhất, thứ mà tài năng còn hạn hẹp của tụi mình chỉ có thể lĩnh hội ở dạng sơ khai nhất – “kiến thức này, cảm xúc này” chính là trung tâm của lối sống thật sự.

19* When you smile, not only do you feel Happy but you bring a Ray of Light into the lives of others.

20* When I examine myself and my methods of thought, I come to the conclusion that the gift of fantasy has meant more to me than any talent for abstract, positive thinking.― Albert Einstein

21* The giving of love and mercy to others is also a form of charity (trao yêu thương và nhân từ cũng là một hình thái của từ thiện).

22* If clouds remain in the mind, water will fall from the eyes. (nếu mây mù còn trong tâm trí, thì nước mắt sẽ vẫn còn rơi)

23* What causes the most pain – the mistake or the criticism for the mistake? (Điều gì đau nhất – lỗi lầm hay nhai đi nhai lại lỗi lầm?)

24* It is better to make use of a chance to change rather than try to change your chances. (Tốt hơn là tận dụng cơ hội để thay đổi hơn là cố gắng thay đổi cơ hội của mình)

25* “All we have to do is decide what to do with the time that is given to us.” – Gandalf (Tất cả những gì chúng ta cần quyết định là phải làm gì với thời gian được ban tặng cho chúng ta)

26* Without Simplicity, one cannot gain the TRUE affection of others. (Nếu không có tính bình dị, em không thể trao tình thương đích thực cho người khác)

27* Greatness is visible in simplicity.
(Vĩ đại được tìm thấy trong sự giản dị)

28* It is more dangerous to weep inside your mind than to weep in the open. The open tears can be easily wiped away, but secret tears create scars.
Rơi nước mắt trong tâm nguy hiểm hơn khóc bên ngoài. Nước mắt bên ngoài có thể dễ lau khô, nhưng những giọt nước mắt âm thầm tạo ra những vết sẹo.

29* If I am always comparing myself with other human beings, I’ll either suffer from ego or jealousy.
Nếu tôi luôn so sánh bản thân mình với những người khác, tôi sẽ mắc phải cái tôi hoặc sự ghen tị.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: